CAREERS

HOME > CAREERS

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Pharmacist) 1 ตำแหน่ง

Job Description :

1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของตัวยาสำคัญ และ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตามข้อกำหนด
2. ดูแลจัดการเครื่องมือวิเคราะห์และสารเคมี
3. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
4. จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และกฎข้อบังคับต่างๆ
5. ประสานงานในหน่วยงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

1. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
2. มีใบประกอบโรคศิลปะ
3. มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. มีความรับผิดชอบ, ใฝ่รู้, ขยัน, ช่างสังเกต, สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

หมายเหตุ: ยินดีต้อนรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่

เภสัชกรแผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Registration affairs Pharmacist) 1 ตำแหน่ง

Job Description :

1. จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนผลิตและนำเข้า แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน และต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์กับทาง อย. เข่น ยา, ยาเสพติด, เครื่องมือแพทย์, อาหาร, เครื่องสำอาง เป็นต้น
2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อย. เพื่อให้งานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้
3. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร
4. ดูแลทะเบียนผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอด Life cycle ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ อย. และดูแลให้เอกสารมีความทันสมัยอยู่เสมอ
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

1. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน แต่หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขึ้นทะเบียนยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทัศนคติที่ดี มีใจบริการ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. พูด และ เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Pharmacist) 1 ตำแหน่ง

Job Description :

1. วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาซึ่งสูตร กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. เป็นหนึ่งในทีมงาน Process Validation
3. วางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูล Stability test ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
4. เตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนในส่วน Pharmaceutical development, เอกสารการผลิต Batch production record และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เช่น production, QC, จัดซื้อ ในการจัดหาวัตถุดิบ, สิ่งบรรจุ ที่มีคุณภาพ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

1. ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน แต่หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิตยามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับ GMP (PIC/S) และมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตยา และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยา ระบบน้ำ ระบบอากาศ
5. มีความขยัน อดทน ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
7. อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี