ยินดีต้อนรับ
กว่า 101 ปี ที่บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ได้ให้บริการและได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและบุคลากรทางด้าน สาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทยังคงเติบโตและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของยา ด้วยการบริหารจัดการ ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และได้ให้บริการด้วยความรับผิดชอบครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2466 ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน, เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ มีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP : PIC/S)  จากกระทรวงสาธารณสุข

ควบคุมคุณภาพ

บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของยาที่ผลิตมาโดยตลอดระยะเวลา กว่า 101 ปี ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีความใส่ใจ และรับผิดชอบในคุณภาพของยาแบบครบวงจร

มาตรการดูแลและป้องกัน

การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19