ควบคุมคุณภาพ

บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของยาที่ผลิตมาโดยตลอดระยะเวลา กว่า 99 ปี

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีความใส่ใจ และรับผิดชอบในคุณภาพของยาแบบครบวงจรตั้งแต่

  • การคัดเลือกวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต

  • กระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

  • เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย

  • การค้นคว้า และพัฒนาสูตรตำรับยา

  • การคัดเลือกเภสัชกร และบุคลากรที่มีประสบการณ์, ความชำนาญและได้รับการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

  • ระบบการบริหารและการจัดการที่ดี