สมัครงาน

หน้าแรก > สมัครงาน

เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของงาน :

• พัฒนาสูตรตำรับยารวมถึงกระบวนการผลิตยาใหม่ที่ไม่เคยผลิตและยาที่ผลิตอยู่แล้ว
• เตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / หากมีประสบการณ์ด้าน R & D หรือ การผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ Computer MS Office
• มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์ ใฝ่หาความรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ
• มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นักวิเคราะห์ (Analyst) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดของงาน :

วิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานและวิธีที่กำหนด ตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ

คุณสมบัติ :

• ชาย / หญิง
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
;